info@devliegeniers.nl 0342-493816

Dalton

Het daltonconcept gaat uit van het principe van vrijheid in gebondenheid, waarbij kinderen de vrijheid krijgen om hun eigen leerproces vorm te geven,  binnen duidelijke grenzen, richtlijnen en afspraken. Hierdoor worden zij gestimuleerd om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en samen te werken met andere kinderen. 

Wat is daltononderwijs? 

In het daltononderwijs wordt gewerkt volgens het ‘Dalton Plan’ van de Amerikaanse grondlegger Helen Parkhurst. Op onze daltonschool leren kinderen zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Het uitgangspunt is dat kinderen graag willen leren. Er wordt gewerkt met weektaken en weekplanningen en kinderen krijgen de vrijheid om zelfstandig hun taken in te plannen en hun doelen te behalen. Kinderen hebben meer vrijheid en mogen zelf keuzes maken, maar de leerkracht bepaalt welke lesstof behandeld moet worden en binnen welke kaders. In ons Dalton Kindcentrum heerst veel structuur en weten kinderen waar zij aan toe zijn. Binnen de gestelde kaders worden de kinderen uitgedaagd om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Op deze manier ervaren kinderen vrijheid in gebondenheid.

De vijf pijlers van dalton

Het daltononderwijs gaat uit van vijf pijlers, ook wel kernwaarden genoemd;

  • Samenwerking
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Deze kernwaarden houden het volgende in:

  1. Samenwerking

Om als volwassene deel te nemen aan de samenleving, moet je kunnen samenwerken, ook met mensen die je niet zelf kiest. Op Dalton Kindcentrum de Vliegeniers wordt samenwerking daarom aangemoedigd. Kinderen werken in tweetallen, in kleine groepjes, of met een leerkracht samen aan bepaalde taken. Zo leren de kinderen dat ze elkaar kunnen helpen. Daarnaast zorgt samenwerking ervoor dat kinderen vaardigheden ontwikkelen zoals feedback ontvangen en geven, reflecteren, luisteren naar elkaar en respect hebben voor elkaar.  Samenwerken is lastig en moet goed worden aangeleerd. Om deze reden wordt op ons kindcentrum vanaf de peuteropvang structureel aandacht besteed aan hoe je kan samenwerken en worden de kinderen gecoacht in deze vaardigheid. Hierbij vinden wij het uitgangspunt ‘eerst voor jezelf zorgen, voordat je een ander kan helpen’ een voorwaarde om tot echte samenwerking te komen. 

  1. Vrijheid en verantwoordelijkheid

Kinderen op Dalton Kindcentrum de Vliegeniers krijgen meer vrijheid, vooral op het gebied van omgaan met verantwoordelijkheid. Het doel hiervan is dat de kinderen leren om eigen keuzes te maken. De leerkracht geeft de grenzen aan waarbinnen de taken afgerond moeten worden. Bijvoorbeeld: wat de leerstof is, de eisen waar het aan moet voldoen, de tijdslimiet en welke regels er gelden. De kinderen leren zo om verantwoordelijkheden te dragen. Daarnaast hebben de kinderen eigen verantwoordelijkheid over de te behalen doelen. Door het regelmatig inzetten van kindgesprekken (leerkracht en kind), krijgt het kind inzicht in de eigen ontwikkeling en de leerdoelen. Op deze manier wordt het leren voor kinderen aantrekkelijk en worden zij gemotiveerd om hun eigen doelen te halen. Daarnaast werken de kinderen in de klas ook met periodedoelen. In een klassenvergadering worden deze doelen gezamenlijk opgesteld en hebben de kinderen de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de individuele doelen, maar ook de groepsdoelen.

  1. Effectiviteit

Het daltonprincipe is bedoeld om kinderen effectiever te leren werken. De grondlegger Parkhurst wilde het schoolse leren doelmatiger maken. Tijd, mensen en middelen worden zo effectief mogelijk ingezet. Het idee is dat het onderwijs effectiever wordt als kinderen zelf hun taken inplannen en uitvoeren. Dit in tegenstelling tot het ‘stilzit- en luisteronderwijs’.  Een voorbeeld hiervan is dat kinderen niet bij instructies aansluiten, waarin het doel wordt behandeld die zij al behaald hebben. We vinden het belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden en zicht hebben op hun eigen doelen én dat zij hier effectief meer omgaan.

  1. Zelfstandigheid

Wij willen onze kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarom krijgen kinderen taken die zij zelf in een bepaalde tijd moeten afronden. Denk bijvoorbeeld aan week- of maand taken en individuele- of groepstaken. De kinderen leren om zelfstandig deze te taken te plannen, uit te voeren en daarbij hulp te vragen als dat nodig is. Zo leren kinderen probleemoplossend denken. Waar het nodig is geeft de leerkracht instructie, begeleiding en coaching.

  1. Reflectie 

Op ons Dalton Kindcentrum  speelt de pijler van reflectie een centrale rol. Reflectie wordt gestimuleerd op verschillende niveaus, zowel bij kinderen als bij leraren.

Voor kinderen betekent reflectie dat ze regelmatig stilstaan bij hun eigen leerproces. Ze worden aangemoedigd om na te denken over wat ze hebben geleerd, hoe ze hebben geleerd en wat ze nog kunnen verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van zelfevaluatie na een project, het stellen van doelen voor hun eigen groei, en het delen van hun inzichten en ervaringen met klasgenoten.

Leraren spelen ook een belangrijke rol in het faciliteren van reflectie. Ze bieden structuur en ondersteuning aan kinderen om hun gedachten te organiseren en te articuleren. Dit kan gebeuren door middel van gerichte vragen, feedback op het werk van de kinderen en het organiseren van reflectieve gesprekken in de klas.

Door reflectie aan te moedigen, leren kinderen niet alleen van de inhoud van de lesstof, maar ook van het leerproces zelf. Ze ontwikkelen zelfinzicht, zelfsturende vaardigheden en een grotere betrokkenheid bij hun eigen leren. Reflectie is dus een essentieel onderdeel van het Daltonprincipe, dat kinderen helpt om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste individuen.

Daltonpeuteropvang, Daltononderwijs én Dalton BSO van De Vliegeniers

Benieuwd naar wat dalton voor uw kind kan betekenen? Neem gerust contact op met onze directeur Amber Dijkstra. We laten u graag het daltononderwijs ervaren tijdens een vrijblijvende kennismaking op ons kindcentrum. U kunt het kennismakingsformulier bovenaan deze pagina invullen. Wij zullen contact met u opnemen voor een afspraak en heten u graag welkom!