info@devliegeniers.nl 0342-493816

Daltononderwijs

Het daltononderwijs gaat uit van het principe van vrijheid in gebondenheid, waarbij leerlingen de vrijheid krijgen om hun eigen leerproces vorm te geven, maar wel binnen bepaalde grenzen en afspraken. Hierdoor worden zij gestimuleerd om zelfstandig te werken, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en samen te werken met medeleerlingen.

Wat is daltononderwijs? 

In het daltononderwijs wordt gewerkt volgens het ‘Dalton Plan’ van de Amerikaanse grondlegger Helen Parkhurst. Op onze daltonschool leren kinderen zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Het uitgangspunt is dat kinderen graag willen leren. Er wordt gewerkt met weektaken en weekplanningen en leerlingen krijgen de vrijheid om zelfstandig hun taken in te plannen en hun doelen te behalen. Kinderen hebben meer vrijheid en mogen zelf keuzes maken, maar de leerkracht bepaalt welke lesstof behandeld moet worden en binnen welke kaders. Op onze daltonschool heerst veel structuur en weten leerlingen waar zij aan toe zijn. Binnen de gestelde kaders worden de kinderen uitgedaagd om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Op deze manier ervaren kinderen vrijheid in gebondenheid.

De vijf pijlers van het daltononderwijs

Het daltononderwijs gaat uit van vijf pijlers, ook wel kernwaarden genoemd;

  • Samenwerking
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Deze kernwaarden houden het volgende in:

  1. Samenwerking

Om als volwassene deel te nemen aan de samenleving, moet je kunnen samenwerken, ook met mensen die je niet zelf kiest. Op daltonschool de Vliegeniers wordt samenwerking daarom aangemoedigd. Kinderen werken in tweetallen, in kleine groepjes, of met een leerkracht samen aan bepaalde taken. Zo leren de kinderen dat ze elkaar kunnen helpen. Daarnaast zorgt samenwerking ervoor dat kinderen vaardigheden ontwikkelen zoals feedback ontvangen en geven, reflecteren, luisteren naar elkaar en respect hebben voor elkaar.  Samenwerken is lastig en moet goed worden aangeleerd. Om deze reden wordt op onze school aandacht besteed aan hoe je kan samenwerken en worden de kinderen gecoacht in deze vaardigheid.

  1. Vrijheid en verantwoordelijkheid

Kinderen op daltonschool de Vliegeniers krijgen meer vrijheid, vooral op het gebied van omgaan met verantwoordelijkheid. Het doel hiervan is dat de kinderen leren om eigen keuzes te maken. De leerkracht geeft de grenzen aan waarbinnen de taken afgerond moeten worden: zoals wat de leerstof is, de eisen waar het aan moet voldoen, de tijdslimiet en welke regels er gelden. De kinderen leren zo om verantwoordelijkheden te dragen. Daarnaast hebben de kinderen eigen verantwoordelijkheid over de te behalen doelen. Door het regelmatig inzetten van kindgesprekken (leerkracht en kind) met Snappet (het adaptieve leerprogramma), krijgt het kind inzicht in de eigen ontwikkeling en de leerdoelen. Op deze manier wordt het leren voor kinderen aantrekkelijk en worden zij gemotiveerd om hun eigen doelen te halen. Daarnaast werken de kinderen in de klas ook met periodedoelen. In een klassenvergadering worden deze doelen gezamenlijk opgesteld en hebben de kinderen de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de individuele doelen, maar ook de groepsdoelen.

  1. Effectiviteit

Het daltononderwijs is bedoeld om kinderen effectiever te leren werken. De grondlegger Parkhurst wilde het schoolse leren doelmatiger maken. Tijd, mensen en middelen worden zo effectief mogelijk ingezet. Het idee is dat het onderwijs effectiever wordt als kinderen zelf hun taken inplannen en uitvoeren. Dit in tegenstelling tot het ‘stilzit- en luisteronderwijs’.  Een voorbeeld hiervan is dat kinderen niet bij instructies aansluiten waarin het doel wordt behandeld die zij al behaald hebben. We vinden het bij ons op school belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden en zicht hebben op hun eigen doelen.

  1. Zelfstandigheid

Wij willen onze kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarom krijgen kinderen taken die zij zelf in een bepaalde tijd moeten afronden. Denk bijvoorbeeld aan week- of maand taken en individuele of groepstaken. De kinderen leren om zelfstandig deze te taken te plannen, uit te voeren en daarbij hulp te vragen als dat nodig is. Zo leren kinderen probleemoplossend denken. Waar het nodig is geeft de leerkracht instructie, begeleiding en coaching.

  1. Reflectie 

Het nadenken over je eigen werk en gedrag staat centraal op onze daltonschool. Kinderen reflecteren op hun eigen doelen, maar ook op hun werkhouding. Ook leren we hen te reflecteren op elkaar en de leerkracht reflecteert op zijn/haar eigen werk en handelen. Daarnaast wordt er op schoolniveau continu gereflecteerd over de kwaliteit van het onderwijs. We zijn continu in ontwikkeling en werken gezamenlijk aan doelen voor onze daltonschool waar we trots op zijn.

Daltononderwijs van De Vliegeniers

Benieuwd naar wat daltononderwijs voor uw kind kan betekenen? Neem gerust contact op met onze directeur Amber Dijkstra. We laten u graag het daltononderwijs ervaren tijdens een vrijblijvende kennismaking op school. U kunt een mail sturen naar info@devliegeniers.nl of bellen naar 0342 49 38 16.