info@devliegeniers.nl 0342-493816

Daltononderwijs

Wat is daltononderwijs? 

In het daltononderwijs wordt gewerkt volgens het ‘Dalton Plan’ van de Amerikaanse grondlegger Helen Parkhurst. Op een daltonschool leren kinderen zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Het uitgangspunt is dat kinderen graag willen leren. Er wordt gewerkt met dag- of weektaken en leerlingen krijgen de vrijheid om zelfstandig hun taken in te plannen en hun doelen te behalen. Kinderen hebben meer vrijheid en mogen zelf keuzes maken, maar de leerkracht bepaalt welke lesstof behandeld moet worden en binnen welke termijn. Op deze manier ervaren kinderen vrijheid in gebondenheid. 

Kernwaarden van het daltononderwijs 

Het daltononderwijs gaat uit van vijf kernwaarden; 

  • Samenwerking 
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid 
  • Effectiviteit  
  • Zelfstandigheid  
  • Reflectie 

Deze kernwaarden houden het volgende in:  

  1. Samenwerking

Om als volwassene deel te nemen aan de samenleving, moet je kunnen samenwerken, ook met mensen die je niet zelf kiest. Op daltonschool de Vliegeniers wordt samenwerking daarom aangemoedigd. Kinderen werken in tweetallen, in kleine groepjes, of met een leerkracht samen aan bepaalde taken. Zo leren de kinderen dat ze elkaar kunnen helpen. Daarnaast zorgt samenwerking ervoor dat kinderen vaardigheden ontwikkelen zoals feedback ontvangen en geven, reflecteren, luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar.  

  1. Vrijheid en verantwoordelijkheid

Kinderen op daltonschool de Vliegeniers krijgen meer vrijheid, vooral op het gebied van omgaan met verantwoordelijkheid. Het doel hiervan is dat de kinderen leren om eigen keuzes te maken. De leerkracht geeft de grenzen aan waarbinnen de taken afgerond moeten worden: zoals wat de leerstof is, de eisen waar het aan moet voldoen, de tijdslimiet en welke regels er gelden. De kinderen leren zo om verantwoordelijkheden te dragen. Daarnaast hebben de kinderen eigen verantwoordelijkheid over de te behalen doelen. Door het regelmatig inzetten van kindgesprekken (leerkracht en kind) met Snappet (het adaptieve leerprogramma), krijgt het kind inzicht in de eigen ontwikkeling en de leerdoelen. Op deze manier wordt het leren voor kinderen aantrekkelijk en worden zij gemotiveerd om hun eigen doelen te halen.  

  1. Effectiviteit

Het daltononderwijs is bedoeld om kinderen effectiever te leren werken. De grondlegger Parkhurst wilde het schoolse leren doelmatiger maken. Tijd, mensen en middelen worden zo effectief mogelijk ingezet. Het idee is dat het onderwijs effectiever wordt als kinderen zelf hun taken inplannen en uitvoeren. Dit in tegenstelling tot het ‘stilzit- en luisteronderwijs’.  

  1. Zelfstandigheid

Wij willen onze kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarom krijgen kinderen taken die zij zelf in een bepaalde tijd moeten afronden. Denk bijvoorbeeld aan week- of maandtaken en individuele of groepstaken. De kinderen leren om zelfstandig deze te taken te plannen, uit te voeren en daarbij hulp te vragen als dat nodig is. Zo leren kinderen probleemoplossend denken. Waar het nodig is geeft de leerkracht instructie, begeleiding en coaching.  

  1. Reflectie 

Het nadenken over je eigen werk en gedrag staat centraal op onze daltonschool. Kinderen reflecteren op hun eigen doelen, maar ook op hun werkhouding. Ook leren we hen te reflecteren op elkaar. Ook de leerkracht reflecteert op zijn eigen werk en handelen. Daarnaast wordt er op schoolniveau continu gereflecteerd over de kwaliteit van het onderwijs. 

Inmiddels zijn de drie basisprincipes uitgebreid en gebruiken we vijf kernwaarden op onze school: samenwerken, reflectie, eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en effectiviteit.

Meer weten? Neem gerust contact op met onze locatiedirecteur Amber Dijkstra (info@devliegeniers.nl)

Download